KI WÒL ? .

Wi dawa en vanté é kréé adan chak moun.
Aka lé zanfan, sala, yo fèt avè fòs lasa.
Men yo ka pèd li lè yo ka rantré an étid lèspri a  yo okipé.
Alòs lè yo ka pale dè lévé kréativité a on moun, sé fè fòs lasa rouvin
Dabò pou yon, fò di joué sé yonndé prèmyé aktyon on ti moun ka fè.
Joué en portan pou ti moun-la pou-y dévlopé kò a-y. Sé adan jé i ké aprann, i ké vin vian, i ké aprann viv èvè lézòt, aprann rèspèkté on règle.
Ki sé an nivo a kò, ki sé an nivo a tèt, jé-la ka pèwmèt li dévlopé kò-a-y. Joué ka vin on aktivité nownal,natirèl pou tout ti-moun i ka ba-y plézi. Jé ka dévlopé entéligans a ti moun é i ka pèwmèt’li viv kò a-y.
Pou tout zanfan, prèmyé moun ka joué avè-y sé fanmi’a-y. Anman, apa, frè é sè, andidan kaz-la.
Si i pani pon moun pou joué èvè-y, i ké joué tousèl a-y èvè sa i touvé anba men a-y.
On piti timoun pé joué èvè zotèy-a-y, dwèt a_y, zorèy a-y, leng a-y tousa i pé touvé toupré-y.
Lè i jap é déplasé kò a_y, i pé touvé on boutèy, on tenbàl, on soulyé, on kapsil, i ké débouyé-y.
Sé pou di, timoun la kapab démèwdé-y. Pi i ka grandi pi i ké fè jé konpliké é sa ka rédé-y réfléchi, ouvè lèspri, fè èkspèrans.
E mizi an mizi i ké rivé Kréé. Pou kréé I ké itilizé sa I ka touvé anba men a-y, tout timoun ka pasé an menm chimen-lasa.
Sé pouki, lè zanfan ki lévé la kanpagn pi kréatif ki lézot, yo ka travay plis.èvè dé men a yo, yo pi pré nati-la, yo ka imajiné plis, yo pren labitid itilizé men a yo bonnè, pou yo té kréé jé a yo, timoun lontan téka itilizé tousa yo té pé mofrazé.
On couvèti a pot a lèt gigoz téka sèvi roulèt ; on baget, on klou, kouvèti la é yo téni on joué, on roulèt.
Yo té pé roulé roulèt a-yo tout la jouné é sé fanmi-la té nawflaw.
Yo téka pren grenn a zaboka pou fè rou a ti vwati a yo kò a vwati-la té pé pòt a gigoz-la, oben on bwat a soulyé.
Lé pli gran téka itilieé bwèt a mori, vyé roulman a vwati pou yo fè kabwa.
Jodi nou ka tan palé souvaman dè rékipératyon sa byen, men sa pa nouvo. Ti-moun lontan téka rékipéré tousa yo té pé itilizé pou kréé jé a yo.
Momi té rékipéré on bannfè, sé on sèwklé a jant a kamiyon.
I téka kòvyé klou-la pou-y vlopé bann fè-la lè i ka pouséy, i ka roulé.
Sé konsa, Momi itéka travèsé sa sektyon-la, kalvè, doyvil, lwizian i tépé a-y pwayé é jous paviyon. Lè manman-y oben on vwazin.